Nederlands   Engels  Frans  Duits  Polski 

Geldigheidsduur certificaat

Een toegekend certificaat geldt in principe voor één jaar.

Voldoet het bedrijf niet direct bij de eerste inspectie aan alle normen, dan kan het bestuur besluiten dat certificering in eerste instantie slechts voor drie maanden wordt toegekend.

Dit geldt wanneer:

  • de Inspectie Instelling vaststelt dat het bedrijf op een relatief klein onderdeel niet voldoet aan de norm. Het bedrijf zegt toe dit aan te passen. Een administratieve inspectie na drie maanden op de betreffende onderdelen volstaat. Wanneer nu wel aan alle normen wordt voldaan, dan is de certificering geldig voor één jaar, vanaf de datum van de eerste certificering. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  • de Inspectie Instelling vaststelt dat:
    • recent is over gestapt van het inlenen van niet Fair Produce gecertificeerde naar Fair Produce gecertificeerde ondernemingen;
    • recent een nieuwe rechtspersoon is opgericht;  
    • het bedrijf recent is gestopt met aanneming van werk. Hierdoor kan de Inspectie Instelling geen inspectie over de afgelopen maanden doen, ofwel de aanvrager voldeed in een recent verleden niet aan de normen. Voldoet het bedrijf inmiddels wel aan de normen op basis van de huidige bedrijfsvoering, dan kent het bestuur certificering steeds voor drie maanden toe. De kosten voor de vervolginspectie zijn voor rekening van de aanvrager.
Wanneer zij daartoe aanleiding ziet, kan het bestuur tussentijds en onaangekondigd een audit laten doen. De kosten voor de tussentijdse audit zijn in principe voor rekening van het gecontroleerde bedrijf.

Bent u het niet eens met een beslissing van het bestuur of een advies van de Inspectie Instelling dan kunt u bezwaar maken. Zie hiervoor het reglement bezwaar en beroep (link/download)